Vật phẩm phong thủy chiêu tài trấn trạch

6 lá thẻ hộ mệnh – Kim bài miễn tử

12 con giáp bản mệnh

Ấn Dao Long

12 con giáp bản mệnh

Cá Chép Vượt Vũ Môn

12 con giáp bản mệnh

Càn Khôn Vô Cực

12 con giáp bản mệnh

Cây Tiền Tụ Bảo

Vật phẩm phong thủy chiêu tài trấn trạch

Chung Quỳ diệt yêu

Vật phẩm phong thủy chiêu tài trấn trạch

Chuông phong thủy

12 con giáp bản mệnh

Cửu Long Châu Ngọc

12 con giáp bản mệnh

Cửu Long Như Ý

Vật phẩm phong thủy chiêu tài trấn trạch

Đèn Thần

12 con giáp bản mệnh

Gậy Thần Như Ý